ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้ / ตัดจ่ายในโปรแกรม Express รับวางบิลและจ่ายเช็ค
2. จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานทางบัญชีและภาษี
3. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีซื้อประจำเดือนและนำส่งในระบบกรมสรรพากร
4. กระทบยอดบัญชีและทำรายละเอียดประกอบงบฯ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทางบัญชี

- คุณสมบัติ

1. สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถใช้สูตรการคำนวนในโปรแกรม MS Excel และสามารถพิมพ์จดหมายต่างๆของบริษัท
3. มีพื้นฐานความรู้ทางบัญชีและภาษี
4. มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้น
5. ละเอียดรอบคอบและเป็นระเบียบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความพร้อมในการเรียนรู้-พัฒนา และพร้อมเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น